ഗവണ്മെന്റ് ലോവര്‍ പ്രൈമറി സ്കൂള്‍ കീഴാറ്റിങ്ങല്‍

ഗവണ്മെന്റ് ലോവര്‍ പ്രൈമറി സ്കൂള്‍ കീഴാറ്റിങ്ങല്‍, കീഴാറ്റിങ്ങൽ പോസ്റ്റ് , ആറ്റിങ്ങല്‍ , തിരുവനന്തപുരം, 695306 , ഫോണ്‍ ‍: 0470 2142811, ഇമെയില്‍ : lpsktl @gmail.com, സ്കൂൾ കോഡ് : 32140100402, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് : കടയ്ക്കാവൂര്‍ , താലൂക്ക് : ചിറയിന്‍കീഴ്‌ , വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ല: ആറ്റിങ്ങല്‍ , വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല: ആറ്റിങ്ങല്‍ , ജില്ല: തിരുവനന്തപുരം, സംസ്ഥാനം: കേരളം

എന്റെ ഉടുപ്പ്

ശ്രീഹരി. ആർ (രണ്ടാം ക്ലാസ്സ്)

എനിയ്ക്കുമുണ്ടൊരു ഉടുപ്പ്.
പുള്ളിയുള്ള ഉടുപ്പ്
എനിയ്ക്കുമുണ്ടൊരു ഉടുപ്പ്.
ചന്തമുള്ള ഉടുപ്പ്
എനിയ്ക്കുമുണ്ടൊരു ഉടുപ്പ്.
rത്തിയുള്ള ഉടുപ്പ്.

No comments: