ഗവണ്മെന്റ് ലോവര്‍ പ്രൈമറി സ്കൂള്‍ കീഴാറ്റിങ്ങല്‍

ഗവണ്മെന്റ് ലോവര്‍ പ്രൈമറി സ്കൂള്‍ കീഴാറ്റിങ്ങല്‍, കീഴാറ്റിങ്ങൽ പോസ്റ്റ് , ആറ്റിങ്ങല്‍ , തിരുവനന്തപുരം, 695306 , ഫോണ്‍ ‍: 0470 2142811, ഇമെയില്‍ : lpsktl @gmail.com, സ്കൂൾ കോഡ് : 32140100402, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് : കടയ്ക്കാവൂര്‍ , താലൂക്ക് : ചിറയിന്‍കീഴ്‌ , വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ല: ആറ്റിങ്ങല്‍ , വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല: ആറ്റിങ്ങല്‍ , ജില്ല: തിരുവനന്തപുരം, സംസ്ഥാനം: കേരളം

തേനീച്ചകളുടെ നൃത്തം.


അമ്മു. ആർ (നാലാം ക്ലാസ്സ്)

ഞാൻ വായിച്ച കഥാപുസ്തകമാണ് ‘നൃത്തം ചെയ്യുന്ന തേനീച്ചകൾ‘. ശ്രീ. രഞ്ജിത്ത് ലാൽ എഴുതിയ ഈ കഥ എനിയ്ക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എനിയ്ക്ക് തേനീച്ചകളെക്കുറിച്ച് വളരെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ പുസ്തകം പ്രയോജനപ്പെട്ടു.  തേനീച്ചകളുടെ ജീവിതരീതികളെക്കുറിച്ചും മറ്റും വളരെ ലളിതമായി ഈ പുസ്തകത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. സമൂഹജീവികളായ തേനീച്ചകളുടെ ചിട്ടകളും ക്രമങ്ങളും ഏവരേയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തും. കൂടിനുമുന്നിൽ പറക്കുന്ന തേനീച്ചകൾ നൃത്തം ചെയ്യുന്നതുപോലെയാണ്. അതു കാണാൻ നല്ല രസമായിരിക്കും. ഈ പുസ്തകം എനിയ്ക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു.

No comments: